Mijn eindexamen

vmbo TL

Slaag-zakregeling gl/tl

Zo ben je geslaagd op vmbo GL/TL

Je bent geslaagd als je aan álle volgende 5 punten hebt voldaan:

 1. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger
 2. Je eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger
 3. Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
  • al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
  • je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
  • je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste een 7 of hoger is, of
  • je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste een 7 of hoger is
 4. Kunstvakken inclusief ckv, lichamelijke opvoeding en het profielwerkstuk zijn beoordeeld met 'voldoende' of 'goed'
 5. Bij de vaststelling van de uitslag kan, als dat voor jou nodig is om te slagen, het eindcijfer van één vak weggestreept worden. Dit geldt alleen niet voor kernvakken. Het eindcijfer van het vak dat je wegstreept, telt dan niet mee bij het bepalen of je geslaagd bent of niet (alleen schooljaar 2021/2022)

LET OP

 • Geen enkel eindcijfer is afgerond lager dan een 4.
 • Je cijfer voor maatschappijleer (1) telt wel mee in de uitslagregeling. Maar niet bij het gemiddelde van al je centraal examencijfers, want voor maatschappijleer (1) doe je geen centraal examen.
 • Als je geen eindexamen doet in wiskunde, moet je het schoolexamen rekenen afleggen. Het behaalde cijfer telt niet mee in de uitslagbepaling en wordt vermeld op een bijlage bij je cijferlijst.

Doe je het profielvak-cspe gl en heb je keuzevakken gevolgd:

Het cijfer dat je haalt voor je beroepsgerichte profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken in het vrije deel worden gemiddeld tot één cijfer dat als cijfer van één vak meetelt bij de uitslagbepaling. Het zogenaamde combinatiecijfer. Het cijfer voor het profielvak telt net zo vaak mee als het aantal keuzevakken dat je hebt.

Voorbeeld: 1 Profielvak 7
Keuzevak a 6
Keuzevak b 5

Het combinatiecijfer is dan 2x7 plus 6 plus 5 gedeeld door 4 = 6,25 is afgerond 6.

Voorbeeld: 2 Profielvak 7
Keuzevak a 6
Keuzevak b 5
Keuzevak c 6

Het combinatiecijfer is dan 3x7 plus 6 plus 5 plus 6 gedeeld door 6 = 6,33 is afgerond 6.

Je mag voor één van de beroepsgerichte keuzevakken geen eindcijfer lager dan een 4 halen. Dit houdt in dat een 3 of lager als eindcijfer betekent dat je gezakt bent, ook al is het combinatiecijfer wel een 4 of hoger.

Zo bereken je het gemiddelde cijfer voor GL

Je centraal examencijfers zijn in een decimaal nauwkeurig. Tel al je centraal examencijfers (dus ook het cijfer van het cse of cspe van het beroepsgerichte vak) op (niet afronden!) en deel dit getal door het aantal vakken. Met een gemiddelde van 5,50 ben je geslaagd, met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt.

Zo bereken je het gemiddelde cijfer voor TL

Je centraal examencijfers zijn in een decimaal nauwkeurig. Tel al je centraal examencijfers op (niet afronden!) en deel dit getal door het aantal vakken. Met een gemiddelde van 5,50 ben je geslaagd, met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt.

Doe je vavo?

Ben je eerder gezakt en doe je nu opnieuw examen in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)? Ook voor jou geldt dat het gemiddelde van alle centraal examencijfers waarover de uitslag wordt vastgesteld, minimaal 5,50 moet zijn. Bij 5,49 ben je gezakt.

NB Dit geldt niet als je in 2020 examen hebt gedaan en je cijfers van 2020 betrokken zijn bij de uitslagbepaling. In dat geval geldt het gemiddelde van 5,5 niet als de vakken waarin je in 2020 examen hebt gedaan normaal gesproken ook een centraal examen hebben. Mocht je twijfelen welke regels op jou van toepassing zijn, dan kan je dit navragen op jouw school.

Extra in 2022

Voor 2022 geldt nog een bijzondere regel. Als je niet geslaagd bent volgens bovenstaande eerste 4 regels, dan kunnen de directeur en de examensecretaris één vak buiten beschouwing laten, zodat je alsnog geslaagd bent. Dat vak mag geen kernvak zijn (Nederlands) Het mag een vak zijn met alleen een schoolexamencijfer, het mag een profielbepalend vak zijn (Nask 1 in Techniek of het beroepsgerichte profielvak GL) en het mag een onderdeel zijn van het combinatiecijfer. Het kan ook een voldoende zijn; als er voor het CE een te laag cijfer is gehaald, waardoor het gemiddelde CE onder de 5,5 uitkomt, kan het bijvoorbeeld nodig zijn om een voldoende eindcijfer buiten beschouwing te laten. En het kan dus ook een 3 of lager zijn als dat de reden is waarom je niet direct geslaagd bent.

Cum laude geslaagd TL?

Wil je cum laude slagen op het vmbo-TL? Dan moet je aan de volgende eisen voldoen:

 1. Het gemiddelde van de volgende vakken moet minimaal een 8,0 zijn. Bij een 7,99 gemiddeld is er geen sprake van cum laude.
  • de vakken Nederlandse taal, Engelse taal en maatschappijleer, én
  • de vakken van het profieldeel, én
  • het hoogste cijfer uit het vrije deel
 2. Geen enkel eindcijfer is lager dan een 6.

N.B. Eventuele extra vakken worden buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een extra vak vormt dus geen probleem voor cum laude.

Cum laude geslaagd GL?

Wil je cum laude slagen op het vmbo-GL? Dan moet je aan de volgende eisen voldoen:

 1. Het gemiddelde van de volgende vakken moet minimaal een 8,0 zijn. Bij een 7,99 gemiddeld is er geen sprake van cum laude.
  • de vakken Nederlandse taal, Engelse taal en maatschappijleer, én
  • de algemene vakken van het profieldeel, én
  • het cijfer voor het algemene vak uit het vrije deel of het combinatiecijfer
 2. Geen enkel eindcijfer is lager dan een 6.
 3. Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan een 6, maar hier geldt dat de samenstellende onderdelen (beroepsgericht profielvak, beroepsgerichte keuzevakken) ieder wel lager dan een 6 mogen zijn. Een 5 op een van deze vakken maakt dus niet uit, mits het gemiddelde minimaal een 6 is.

N.B. Eventuele extra vakken worden buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een extra vak vormt dus geen probleem voor cum laude.

Weten wanneer je geslaagd bent in 2022? Bekijk de exameneisen

Wil je weten wanneer je geslaagd bent voor het eindexamen in 2022? Bekijk de exameneisen: als je aan elke exameneis voldoet, ben je geslaagd voor het eindexamen. Je vindt de exameneisen voor jouw schoolsoort in de folder hieronder. Die geeft ook informatie over de extra maatregelen die er dit jaar zijn om je te helpen.

Exameneisen vmbo gemengde leerweg Exameneisen vmbo theoretische leerweg

De examenfolder is samengesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het LAKS.