Mijn eindexamen

vwo

Slaag-zakregeling vwo

Zo ben je geslaagd op vwo

Je bent geslaagd als je aan álle volgende 5 punten hebt voldaan:

 1. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger
 2. Je voldoet aan de kernvakkenregel: bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde komt ten hoogste een 5 voor (dus een 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger)
 3. Je eindcijfers (incl. je combinatiecijfer) voldoen aan de volgende eisen:
  • al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
  • je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
  • je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0, of
  • je hebt twee 5-en of een 5 en een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0
 4. Lichamelijke opvoeding is beoordeeld met 'voldoende' of 'goed'
 5. Bij de vaststelling van de uitslag kan, als dat voor jou nodig is om te slagen, het eindcijfer van één vak weggestreept worden. Dit geldt alleen niet voor kernvakken. Het eindcijfer van het vak dat je wegstreept, telt dan niet mee bij het bepalen of je geslaagd bent of niet (alleen schooljaar 2021/2022)

LET OP

Geen enkel eindcijfer is afgerond lager dan een 4.

Zo bereken je het gemiddelde cijfer

Je centraal examencijfers zijn in een decimaal nauwkeurig. Tel al je centraal examencijfers op (niet afronden!) en deel dit getal door het aantal vakken. Met een gemiddelde van 5,50 ben je geslaagd, met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt.

Doe je vavo?

Ben je eerder gezakt en doe je nu opnieuw examen in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)? Ook voor jou geldt dat het gemiddelde van alle centraal examencijfers waarover de uitslag wordt vastgesteld minimaal 5,5 moet zijn. Ook is de kernvakkenregeling van toepassing.

NB Dit geldt niet als je in 2020 examen hebt gedaan en je cijfers van 2020 betrokken zijn bij de uitslagbepaling. In dat geval geldt het gemiddelde van 5,5 niet als de vakken waarin je in 2020 examen hebt gedaan normaal gesproken ook een centraal examen hebben. Mocht je twijfelen welke regels op jou van toepassing zijn, dan kan je dit navragen op jouw school.

Extra in 2022

Voor 2022 geldt nog een bijzondere regel. Als je niet geslaagd bent volgens de eerste 4 bovenstaande regels, dan kunnen de directeur en de examensecretaris één vak buiten beschouwing laten, zodat je alsnog geslaagd bent. Dat vak mag geen kernvak zijn (Nederlands, Engels, wiskunde). Het mag een vak zijn met alleen een schoolexamencijfer, het mag een profiel- of opleidingsbepalend vak zijn (natuurkunde in NT of Latijn op een gymnasium) en het mag een onderdeel zijn van het combinatiecijfer. Het kan ook een voldoende zijn; als er voor het CE een te laag cijfer is gehaald, waardoor het gemiddelde CE onder de 5,5 uitkomt, kan het bijvoorbeeld nodig zijn om een voldoende eindcijfer buiten beschouwing te laten. En het kan dus ook een 3 of lager zijn als dat de reden is waarom je niet direct geslaagd bent.

Cum laude geslaagd?

Wil je cum laude slagen op het vwo? Dan moet je aan de volgende eisen voldoen:

 1. Het gemiddelde van de volgende vakken moet minimaal een 8,0 zijn. Bij een 7,99 gemiddeld is er geen sprake van cum laude.
  • de vakken in het gemeenschappelijke deel, én
  • de vakken in het profieldeel, én
  • het hoogste cijfer uit het vrije deel.
 2. Geen enkel eindcijfer is lager dan een 7.
 3. Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan een 7, maar hier geldt dat de individuele cijfers voor de samenstellende vakken wel lager dan een 7 mogen zijn. Voorbeeld: Een 9 voor maatschappijleer, een 5 voor ANW en een 7 voor het profielwerkstuk levert gemiddeld een 7 op. Ondanks de 5 voor ANW krijg je toch de cum laude-vermelding.

NB Eventuele extra vakken worden buiten beschouwing gelaten. Een 6 voor een extra vak vormt dus geen probleem voor cum laude.

Weten wanneer je geslaagd bent in 2022? Bekijk de exameneisen

Wil je weten wanneer je geslaagd bent voor het eindexamen in 2022? Bekijk de exameneisen: als je aan elke exameneis voldoet, ben je geslaagd voor het eindexamen. Je vindt de exameneisen voor jouw schoolsoort in de folder hieronder. Die geeft ook informatie over de extra maatregelen die er dit jaar zijn om je te helpen.

Exameneisen vwo

De examenfolder is samengesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het LAKS.