Mijn eindexamen

havo
Algemene info en regels

Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen is een verzameling toetsen en praktische opdrachten die je maakt in de bovenbouw en die meetellen voor je eindcijfer. In het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) geeft jouw school aan hoe zij de schoolexamens afnemen en wat je per vak moet doen om het af te ronden. Je moet je schoolexamen hebben afgerond voordat het centraal examen begint. De cijfers voor je schoolexamens staan dan vast. Een klein aantal vakken heeft alleen een schoolexamen. In de meeste vakken moet je ook centraal examen doen. In dat geval is je eindcijfer voor dat vak het gemiddelde van je schoolexamencijfer en het cijfer voor je centraal examen.

Je doet hetzelfde examen als de andere leerlingen. Je examen wordt ook op dezelfde manier nagekeken. De directeur of de examensecretaris van je school beslist welke hulpmiddelen jij eventueel mag gebruiken (gebaseerd op het rapport van een deskundige). De hulpmiddelen kunnen zijn:

 • een half uur tijdverlenging
 • voorlezen van het examen door een (computer)stem.

De teksten van de examens zijn al gedrukt in grote letters (puntgrootte 12) en mogen niet verder vergroot worden.

Meer info over examen doen en dyslexie en andere beperkingen: bekijk de brochure kandidaten met een ondersteuningsbehoefte.

Je mag bij alle vakken* een gewone simpele rekenmachine gebruiken. Je mag er geen berichten mee kunnen versturen of ontvangen. Je mobiel gebruiken als rekenmachine mag dus niet. De rekenmachine mag ook geen geluidsoverlast veroorzaken en mag niet worden opgeladen tijdens het examen. Zorg dus voor een volle batterij.

*Bij de vakken waar een grafische rekenmachine is toegestaan, mag je ALLEEN een grafische rekenmachine gebruiken. Het is bij die vakken niet toegestaan dat je (ook) een gewone rekenmachine tot je beschikking hebt.

Als je examen doet, hoor je je aan de regels te houden. Maak je je schuldig aan 'onregelmatigheden', dan kan je directeur een van onderstaande maatregelen nemen:

 • je krijgt een 1 voor het examenonderdeel
 • je wordt uitgesloten van de rest van het examen
 • toetsen of examenonderdelen die je al hebt gedaan, worden ongeldig verklaard
 • je krijgt je diploma of cijferlijst pas als je voor bepaalde onderdelen opnieuw examen hebt gedaan.

Ben je het niet eens met de maatregel, dan kun je - schriftelijk - in beroep gaan bij de Commissie van Beroep op jouw school.

Op woensdag 12 juni 2024 om 8.00 uur is de N-term bekend van het eerste tijdvak vmbo bb en kb, vmbo gl,vmbo tl, havo en vwo. Je weet dan welk cijfer je krijgt voor een bepaalde puntenscore. Kijk op examenblad.nl, examenklacht.nl of cito.nl.

Op dinsdag 2 juli 2024 om 8.00 uur is de definitieve N-term van het tweede tijdvak bekend. Je weet dan welk cijfer je krijgt voor een bepaalde puntenscore. Kijk op examenblad.nl, examenklacht.nl of cito.nl.

Belangrijke datums

Tweede tijdvak

 • 18 juni t/m 25 juni: tweede tijdvak
 • 2 juli om 8.00 uur: de norm is bekend (je cijfer kan worden berekend)
 • Vanaf 2 juli: je weet of je geslaagd bent.

Regels

 • Je mag één centrale examen herkansen, als je denkt dat je het beter kunt. Ook als je een voldoende hebt gehaald voor dat vak. Het hoogste cijfer telt.
 • Gemiste vakken inhalen: heb je een of meer vakken gemist tijdens het centraal examen? En had je daar een geldige reden voor? Dan mag je die vakken alsnog doen, als dat roostertechnisch lukt. Ook als je vakken inhaalt, heb je het recht om nog een vak te herkansen.

De laatste informatie over het eindexamen vind je op rijksoverheid.nl

Wat staat er op je cijferlijst:

 • vakken van het gemeenschappelijk, profiel en vrije deel
 • je examencijfers
 • je eindcijfers
 • het vak en de titel van je profielwerkstuk
 • dat je geslaagd bent of dat je bent afgewezen (gezakt)

Examencijfers

Op je cijferlijst staan al je cijfers voor de schoolexamens en voor de centrale examens apart vermeld. Die cijfers staan in een cijfer achter de komma.

Eindcijfers

Het eindcijfer voor een vak is altijd een heel cijfer. Dit bereken je door het cijfer voor het schoolexamen en voor het centraal examen op te tellen, door twee te delen en af te ronden.

5,45 wordt een 5 5,5 wordt een 6

Heb je voor een vak alleen een schoolexamen, dan is dat - afgeronde, hele - cijfer tegelijk je eindcijfer.

Combinatiecijfer

Alle vakken van het combinatiecijfer staan apart vermeld op je cijferlijst, met de bijbehorende - op een geheel getal afgeronde - cijfers.

De vakken van het combinatiecijfer zijn in elk geval:

 • maatschappijleer
 • profielwerkstuk
 • ckv

Je school bepaalt welke vakken verder nog worden meegeteld in het combinatiecijfer.

Om het combinatiecijfer te berekenen, tel je de - afgeronde - cijfers op. Het totaal deel je door het aantal vakken die vallen in het combinatiecijfer. De uitkomst rond je weer af naar een heel getal.

Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke opvoeding staat vermeld op je cijferlijst bij het gemeenschappelijke deel. Voor dit vak krijg je geen cijfer, maar een beoordeling 'voldoende' of 'goed'.

Extra vak

Heb je een extra vak gedaan? Mocht je door een extra vak zakken, dan wordt dat vak bij de bepaling van de uitslag buiten beschouwing gelaten. Je mag dan zelf kiezen of het op je cijferlijst komt te staan. Als je niets zegt, komt het op je cijferlijst.

Twee of meer profielen?

Heb je examen gedaan in twee of meer profielen? Dan krijg je voor ieder profiel een aparte cijferlijst.

Het eerste tijdvak van de papieren centrale examens loopt van 14 mei t/m 29 mei en het tweede tijdvak van 18 juni t/m 25 juni.

Het kan voorkomen dat door bijzondere omstandigheden een of meer centrale examens worden uitgesteld. In zo'n geval kan het gebeuren dat je het uitgestelde examen tussen het eerste en tweede tijdvak of na het tweede tijdvak moet maken. Officieel kan dit tot 6 juli 2024; het begin van de vroegste zomervakantie. Het is daarom verstandig dat je hier rekening mee houdt in je vakantieplanning.

De profielvak-cspe's en de flexibele en digitale centrale examens vmbo bb en kb mogen vanaf 1 april tot en met 19 juli worden ingepland. De school bepaalt binnen deze periode zelf de afnamemomenten en de momenten van inhalen en herkansen.

Vraag of klacht over je examen? Ga naar www.examenklacht.nl.

Fout in een examen?

Zat er volgens jou een fout in het examen? Het LAKS verzamelt al dit soort opmerkingen en geeft dit door aan het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Wie weet is jouw opmerking reden voor het CvTE om iets te veranderen.

Klacht over de organisatie?

Hield je school een brandoefening of was er te weinig examenpapier? Meld het eerst aan de examensecretaris van je school. Bij een serieus probleem belt LAKS direct je school en probeert in overleg tot een goede oplossing te komen. Lukt dit niet, dan wordt zo nodig de onderwijsinspectie ingeschakeld.

Examenblad.nl

www.examenblad.nl De officiële website van het College voor Toetsen en Examens voor de examens in het voortgezet onderwijs.

 • syllabi
 • vakspecifieke informatie
 • oefenexamens
 • publicatie van de antwoorden op de dag van het examen

Online oefenomgeving Facet

Je kunt op de online oefenomgeving van Facet oefenen met de voorbeeldexamens van de digitale centrale examens die met Facet worden afgenomen.

Lerenvoorhetexamen.nl

Op lerenvoorhetexamen.nl kun je alles vinden om je goed voor te bereiden op je eindexamen.

Cito.nl

Cito maakt de examens in opdracht van het College voor Toetsen en Examens.

 • oefenexamens
 • publicatie van de antwoorden op de dag van het examen

Examenkompas.citolab.nl

Op examenkompas.citolab.nl kun je oefenen met oude examens en analyseren hoe je ervoor staat en wat beter kan.

Examenklacht.nl

Op examenklacht.nl van het LAKS kun je opmerkingen insturen over examens.

Scholieren.com

Deze website heeft nieuws en liveblogs over de examens. Ook kun je er allerlei tips en samenvattingen vinden.

DUO.nl

Alle informatie over de Staatsexamens vo is te vinden op de site van DUO. Hier kun je ook terecht om je aan te melden voor een of meer Staatsexamens vo. Doe dit voor 1 januari.