Mijn eindexamen

vmbo GL

Algemene info en regels

Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen is een verzameling toetsen en praktische opdrachten die je maakt in de bovenbouw en die meetellen voor je eindcijfer. In het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) geeft jouw school aan hoe zij de schoolexamens afnemen en wat je per vak moet doen om het af te ronden. Je moet je schoolexamen hebben afgerond voordat het centraal examen begint. De cijfers voor je schoolexamens staan dan vast. Een klein aantal vakken heeft alleen een schoolexamen. In de meeste vakken moet je ook centraal examen doen. In dat geval is je eindcijfer voor dat vak het gemiddelde van je schoolexamencijfer en het cijfer voor je centraal examen.

Je mag bij alle vakken een gewone simpele rekenmachine gebruiken. Je mag er geen berichten mee kunnen versturen of ontvangen. Je mobiel gebruiken als rekenmachine mag dus niet. De rekenmachine mag ook geen geluidsoverlast veroorzaken en mag niet worden opgeladen tijdens het examen. Zorg dus voor een volle batterij.

Als je examen doet, hoor je je aan de regels te houden. Maak je je schuldig aan 'onregelmatigheden', dan kan je directeur een van onderstaande maatregelen nemen:

 • je krijgt een 1 voor het examenonderdeel
 • je wordt uitgesloten van de rest van het examen
 • toetsen of examenonderdelen die je al hebt gedaan, worden ongeldig verklaard
 • je krijgt je diploma of cijferlijst pas als je voor bepaalde onderdelen opnieuw examen hebt gedaan.

Ben je het niet eens met de maatregel, dan kun je - schriftelijk - in beroep gaan bij de Commissie van Beroep op jouw school.

Op donderdag 9 juni 2022 om 8.00 uur is de N-term bekend van het eerste tijdvak vmbo bb en kb papier, vmbo gl,vmbo tl, havo en vwo. Je weet dan welk cijfer je krijgt voor een bepaalde puntenscore. Kijk op examenblad.nl, examenklacht.nl of cito.nl.

Op vrijdag 1 juli 2022 om 8.00 uur is de definitieve N-term van het tweede tijdvak bekend. Je weet dan welk cijfer je krijgt voor een bepaalde puntenscore. Kijk op examenblad.nl, examenklacht.nl of cito.nl.

Op donderdag 14 juli 2022 om 8.00 uur is de definitieve N-term van het derde tijdvak bekend. Je weet dan welk cijfer je krijgt voor een bepaalde puntenscore. Kijk op examenblad.nl, examenklacht.nl of cito.nl.

Belangrijke datums

Tweede tijdvak

 • 13 juni t/m 24 juni: tweede tijdvak
 • 1 juli om 8.00 uur: de norm is bekend (je cijfer kan worden berekend)
 • Vanaf 1 juli: je weet of je geslaagd bent.

Derde tijdvak

 • 5 juli t/m 8 juli: derde tijdvak herkansingen voor de papieren examens.
 • 14 juli om 8:00 uur: de norm is bekend (je cijfer kan worden berekend) voor de papieren examens.
 • Vanaf 14 juli: je weet of je toch nog geslaagd bent als je je examens op papier hebt gedaan.

Algemene vakken

De herkansingen voor de algemene vakken kun je doen in het tweede en het derde tijdvak. De meeste herkansingen zijn op je eigen school. Voor sommige vakken zijn weinig kandidaten. Die herkansingen zijn ergens anders in het land. Je school informeert je daarover.

Het cpe van de beeldende vakken kun je niet herkansen.

Regels

 • Je mag twee centrale examens herkansen als je denkt dat je het beter kunt. Ook als je een voldoende hebt gehaald voor dat vak. Het hoogste cijfer telt.
 • Heb je een of meer vakken gemist tijdens het centraal examen? En had je daar een geldige reden voor? Dan mag je die vakken alsnog doen. Ook als je vakken inhaalt, heb je het recht om te herkansen.

De laatste informatie over het eindexamen vind je op rijksoverheid.nl

Wat staat er op je cijferlijst:

 • vakken van het gemeenschappelijk, profieldeel en vrije deel
 • je examencijfers
 • je eindcijfers
 • het thema van je profielwerkstuk met de beoordeling
 • dat je geslaagd bent of dat je bent afgewezen (gezakt)

Examencijfers

Op je cijferlijst staan al je cijfers voor de schoolexamens en voor de centrale examens apart vermeld. Die cijfers staan in een cijfer achter de komma.

Eindcijfers

Het eindcijfer voor een vak is altijd een heel cijfer, ook voor je beroepsgerichte vak. Dit eindcijfer bereken je door het cijfer voor het schoolexamen en voor het centraal examen op te tellen, door twee te delen en af te ronden.

5,45 wordt een 5
5,5 wordt een 6

Heb je voor een vak alleen een schoolexamen, dan is dat - afgeronde, hele - cijfer tegelijk je eindcijfer.

Beeldende vakken

Het centraal examencijfer voor beeldende vakken is het gemiddelde van het praktijkexamen en het cijfer voor het centraal schriftelijk examen. Het eindcijfer is het afgeronde gemiddelde van het schoolexamencijfer en het centraal examencijfer.

Kunstvakken inclusief ckv en lo

Kunstvakken inclusief ckv en lichamelijke opvoeding staan vermeld op je cijferlijst bij het gemeenschappelijk deel. Voor deze vakken krijg je geen cijfer, maar een beoordeling.

Extra vak

Heb je een extra vak gedaan? Mocht je door een extra vak zakken, dan wordt dat vak bij de bepaling van de uitslag buiten beschouwing gelaten. Je mag dan zelf kiezen of het op je cijferlijst komt te staan. Als je niets zegt, komt het op je cijferlijst.

Combinatiecijfer

Het combinatiecijfer in de GL is het gewogen gemiddelde van het cijfer voor het beroepsgerichte profielvak en de keuzevakken. Als je twee keuzevakken volgt, telt het cijfer voor het beroepsgerichte vak twee keer. Als je drie keuzevakken volgt, telt het cijfer voor het beroepsgerichte vak drie keer. Het cijfer voor het beroepsgerichte vak telt dus niet apart mee in de uitslagbepaling, maar alleen als onderdeel van het combinatiecijfer.

Twee of meer profielen?

Heb je examen gedaan in twee of meer profielen? Dan krijg je voor ieder profiel een aparte cijferlijst.

Het eerste tijdvak van de papieren centrale examens loopt van 12 mei t/m 30 mei en het tweede tijdvak van 13 juni t/m 24 juni. Het derde tijdvak loopt van 5 juli tot en met 8 juli.

Het kan voorkomen dat door bijzondere omstandigheden een of meer centrale examens worden uitgesteld. In zo'n geval kan het gebeuren dat je het uitgestelde examen tussen het eerste en tweede tijdvak of na het tweede tijdvak moet maken. Officieel kan dit tot 9 juli 2022; het begin van de vroegste zomervakantie. Het is daarom verstandig dat je hier rekening mee houdt in je vakantieplanning.

Vraag of klacht over je examen? Ga naar www.examenklacht.nl.

Fout in een examen?

Zat er volgens jou een fout in het examen? Het LAKS verzamelt al dit soort opmerkingen en geeft dit door aan het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Wie weet is jouw opmerking reden voor het CvTE om iets te veranderen.

Klacht over de organisatie?

Hield je school een brandoefening of was er te weinig examenpapier? Meld het eerst aan de examensecretaris van je school. Bij een serieus probleem belt LAKS direct je school en probeert in overleg tot een goede oplossing te komen. Lukt dit niet, dan wordt zo nodig de onderwijsinspectie ingeschakeld.

Examenblad.nl

www.examenblad.nl
De officiële website van het College voor Toetsen en Examens voor de examens in het voortgezet onderwijs.

 • syllabi
 • vakspecifieke informatie
 • oefenexamens
 • publicatie van de antwoorden op de dag van het examen

Online oefenomgeving Facet

oefenen.facet.onl
De online oefenomgeving voor de digitale examens vmbo bb/kb.

Lerenvoorhetexamen.nl

www.lerenvoorhetexamen.nl
Op lerenvoorhetexamen.nl kun je alles vinden om je goed voor te bereiden op je eindexamen.

Cito.nl

www.cito.nl
Cito maakt de examens in opdracht van het College voor Toetsen en Examens.

 • oefenexamens
 • publicatie van de antwoorden op de dag van het examen

Examenkompas.citolab.nl

www.examenkompas.citolab.nl
Op examenkompas.citolab.nl kun je oefenen met oude examens en analyseren hoe je ervoor staat en wat beter kan.

Examenklacht.nl

www.examenklacht.nl
Op examenklacht.nl van het LAKS kun je opmerkingen insturen over examens.

Scholieren.com

www.scholieren.com
Deze website heeft nieuws en liveblogs over de examens. Ook kun je er allerlei tips en samenvattingen vinden.

DUO.nl

www.duo.nl
Alle informatie over de Staatsexamens vo is te vinden op de site van DUO. Hier kun je ook terecht om je aan te melden voor een of meer Staatsexamens vo. Doe dit voor 1 januari.