Mijn eindexamen

vmbo KB - digitaal
Algemene info en regels

Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen is een verzameling toetsen en praktische opdrachten die je maakt in de bovenbouw en die meetellen voor je eindcijfer. In het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) geeft jouw school aan hoe zij de schoolexamens afnemen en wat je per vak moet doen om het af te ronden. Je moet je schoolexamen hebben afgerond voordat het centraal examen begint. De cijfers voor je schoolexamens staan dan vast. Een klein aantal vakken heeft alleen een schoolexamen. In de meeste vakken moet je ook centraal examen doen. In dat geval is je eindcijfer voor dat vak het gemiddelde van je schoolexamencijfer en het cijfer voor je centraal examen.

Je doet hetzelfde examen als de andere leerlingen. Je examen wordt ook op dezelfde manier nagekeken. De directeur of de examensecretaris van je school beslist welke hulpmiddelen jij eventueel mag gebruiken (gebaseerd op het rapport van een deskundige). De hulpmiddelen kunnen zijn:

 • een half uur tijdverlenging
 • voorlezen van het examen door een (computer)stem.

De teksten van de examens zijn al gedrukt in grote letters (puntgrootte 12) en mogen niet verder vergroot worden.

Meer info over examen doen en dyslexie en andere beperkingen: bekijk de brochure kandidaten met een ondersteuningsbehoefte.

Je mag maximaal 90 minuten over je digitale examen doen. Alleen bij Nederlands en wiskunde mag je er 120 minuten over doen.

Je mag bij alle vakken een gewone simpele rekenmachine gebruiken. Je mag er geen berichten mee kunnen versturen of ontvangen. Je mobiel gebruiken als rekenmachine mag dus niet. De rekenmachine mag ook geen geluidsoverlast veroorzaken en mag niet worden opgeladen tijdens het examen. Zorg dus voor een volle batterij.

Als je examen doet, hoor je je aan de regels te houden. Maak je je schuldig aan 'onregelmatigheden', dan kan je directeur een van onderstaande maatregelen nemen:

 • je krijgt een 1 voor het examenonderdeel
 • je wordt uitgesloten van de rest van het examen
 • toetsen of examenonderdelen die je al hebt gedaan, worden ongeldig verklaard
 • je krijgt je diploma of cijferlijst pas als je voor bepaalde onderdelen opnieuw examen hebt gedaan.

Ben je het niet eens met de maatregel, dan kun je - schriftelijk - in beroep gaan bij de Commissie van Beroep op jouw school.

Bij een technisch probleem aan de computer tijdens je examen, gaat de verloren tijd niet van je examentijd af. Je hebt altijd recht op de tijd die voor het examen staat.

Op woensdag 12 juni 2024 om 8.00 uur is de N-term bekend. Je weet dan welk cijfer je krijgt voor een bepaalde puntenscore. Kijk op examenblad.nl, examenklacht.nl of cito.nl.

Belangrijke datums

 • Afnameperiode van 1 april t/m 19 juli voor digitale examens (inclusief inhalen en herkansen)
 • Woensdag 12 juni om 08.00 uur: de normering is bekend (je cijfer kan worden berekend)

Algemene vakken

De herkansing van de algemene vakken die je digitaal maakt, vinden plaats binnen de afnameperiode van 1 april t/m 19 juli. De herkansingen van de algemene vakken die op papier worden afgenomen worden op school afgenomen. Je school informeert je daarover.

Regels

 • Naast één herkansing in de algemene vakken mag je ook nog een herkansing doen voor het beroepsgerichte profielvak als je denkt dat je het beter kunt. Ook als je een voldoende hebt gehaald voor dat vak. Het hoogste cijfer telt.
 • Heb je een of meer vakken gemist tijdens het centraal examen? En had je daar een geldige reden voor? Dan mag je die vakken alsnog doen. Is het een papieren examen, dan moet het op het moment van het vastgestelde rooster passen. Is het een digitaal examen, dan spreekt de school met je af wanneer je deze alsnog kunt doen (uiterlijk 19 juli). Ook als je vakken inhaalt, heb je het recht om nog een vak te herkansen.

De laatste informatie over het eindexamen vind je op rijksoverheid.nl

Wat staat er op je cijferlijst:

 • vakken van het gemeenschappelijk deel, profieldeel en vrije deel
 • je examencijfers
 • je eindcijfers
 • dat je geslaagd bent of dat je bent afgewezen (gezakt)

Examencijfers

Op je cijferlijst staan al je cijfers voor de schoolexamens en voor de centrale examens apart vermeld. Die cijfers staan in een cijfer achter de komma.

Eindcijfers

Het eindcijfer voor een vak is altijd een heel cijfer, ook voor je beroepsgerichte vak. Dit eindcijfer bereken je door het cijfer voor het schoolexamen en voor het centraal examen op te tellen, door twee te delen en af te ronden op een heel getal.

5,45 wordt een 5 5,5 wordt een 6

Heb je voor een vak alleen een schoolexamen, dan is dat - afgeronde, hele - cijfer tegelijk je eindcijfer.

Kunstvakken inclusief ckv en lo

Kunstvakken inclusief ckv en lichamelijke opvoeding staan vermeld op je cijferlijst bij het gemeenschappelijk deel. Voor deze vakken krijg je geen cijfer, maar een beoordeling.

Extra vak

Heb je een extra vak gedaan? Mocht je door een extra vak zakken, dan wordt dat vak bij de bepaling van de uitslag buiten beschouwing gelaten. Je mag dan zelf kiezen of het op je cijferlijst komt te staan. Als je niets zegt, komt het op je cijferlijst.

Combinatiecijfer

Het combinatiecijfer is het gemiddelde van de eindcijfers voor je keuzevakken. Bijvoorbeeld: 6+7+8+5 = 26: 4 = 6,5 = 7 Die 7 telt dan mee als eindcijfer van één vak.

De flexibele en digitale centrale examens vmbo bb en kb mogen vanaf 1 april tot en met 19 juli worden ingepland. De school bepaalt binnen deze periode zelf de afnamemomenten en de momenten van inhalen en herkansen.

Vraag of klacht over je examen? Ga naar www.examenklacht.nl.

Fout in een examen?

Zat er volgens jou een fout in het examen? Het LAKS verzamelt al dit soort opmerkingen en geeft dit door aan het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Wie weet is jouw opmerking reden voor het CvTE om iets te veranderen.

Klacht over de organisatie?

Hield je school een brandoefening of was er te weinig examenpapier? Meld het eerst aan de examensecretaris van je school. Bij een serieus probleem belt LAKS direct je school en probeert in overleg tot een goede oplossing te komen. Lukt dit niet, dan wordt zo nodig de onderwijsinspectie ingeschakeld.

Examenblad.nl

www.examenblad.nl De officiële website van het College voor Toetsen en Examens voor de examens in het voortgezet onderwijs.

 • syllabi
 • vakspecifieke informatie
 • oefenexamens
 • publicatie van de antwoorden op de dag van het examen

Online oefenomgeving Facet

Je kunt op de online oefenomgeving van Facet oefenen met de voorbeeldexamens van de digitale centrale examens die met Facet worden afgenomen.

Lerenvoorhetexamen.nl

Op lerenvoorhetexamen.nl kun je alles vinden om je goed voor te bereiden op je eindexamen.

Cito.nl

Cito maakt de examens in opdracht van het College voor Toetsen en Examens.

 • oefenexamens
 • publicatie van de antwoorden op de dag van het examen

Examenkompas.citolab.nl

Op examenkompas.citolab.nl kun je oefenen met oude examens en analyseren hoe je ervoor staat en wat beter kan.

Examenklacht.nl

Op examenklacht.nl van het LAKS kun je opmerkingen insturen over examens.

Scholieren.com

Deze website heeft nieuws en liveblogs over de examens. Ook kun je er allerlei tips en samenvattingen vinden.

DUO.nl

Alle informatie over de Staatsexamens vo is te vinden op de site van DUO. Hier kun je ook terecht om je aan te melden voor een of meer Staatsexamens vo. Doe dit voor 1 januari.